Onbegrip over pilot inzameling Drankenkartons

blauwe afvalzak
18-04-2013 

In mei gaan de pilots van start voor inzameling en hergebruik van drankenkartons. De pilots vloeien voort uit de afspraken die zijn gemaakt binnen  de Raamovereenkomst verpakkingen. Bedoeling is dat zo’n 30 gemeenten in de pilots gaan meedraaien.

Aansluiting wordt gezocht bij allerlei bestaande inzamelsystemen. Ook nascheiding maakt onderdeel uit van de pilots, Het besluit om bij de pilots niet te kijken naar een bewezen inzamelvorm als de zgn. PMD-zak stuit op onbegrip.

De PMD-zak wordt onder meer reeds jaren in België gebruikt. In de PMD-zak wordt plastic (P), metaal (M) en drankenkartons (D) gezamenlijk ingezameld.

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV), dat de pilots uitvoert, heeft besloten alleen te kijken naar in Nederland ‘bestaande’ inzamelsystemen om met de pilot op aan te sluiten. Tot groot ongenoegen van de papier- en kartonketen zal wel een test plaatsvinden met gemengde inzameling van drankenkartons bij het oudpapier.

Namens de papier- en kartonketen ingediende bezwaren zijn door het Kennisinstituut van tafel geveegd, terwijl algemeen bekend is dat verontreinigd oudpapier en karton niet meer voor recycling in aanmerking komt. Met drankenkartons ingezameld oudpapier raakt per definitie verontreinigd door inhoudsresten uit drankenkartons.

Aan de beweegredenen om toch voor een dergelijke pilot te kiezen, en niet voor een PMD-pilot kleven vanuit recyclingoogpunt dan ook de nodige vraagtekens.