Over Lejeune - Klantenoverzicht

Dagelijks staan wij 24 organisaties terzijde, zowel nationaal als internationaal. Hieronder ons klantenoverzicht:

Diagnostica Associatie Nederland

Diagned is de overkoepelende organisatie van fabrikanten en importeurs van in vitro diagnostica in Nederland. Diagned is een vereniging met circa 35 leden. De leden zijn allemaal bedrijven die testen (apparatuur en reagentia) ontwikkelen en produceren die gebruikt worden in de laboratoriumdiagnostiek.

In vitro diagnostica zijn medische hulpmiddelen (testen, diagnostische apparatuur) die worden gebruikt bij preventie, diagnose, prognose en therapie. Ze spelen een belangrijke en positieve rol bij laboratoriumdiagnostiek en zijn daarmee van groot belang voor de gezondheidszorg. Diagned streeft naar het creëren van een zo gunstig mogelijk klimaat voor de ontwikkeling, de afzet en het efficiënt gebruik van in vitro diagnostica. Zij doet dat samen met alle andere betrokken partijen.

http://www.diagned.nl

European Chemical Site Promotion Platform

ECSPP (European Chemical Site Promotion Platform) promoot nieuwe investeringen in Europa’s geïntegreerde, innovatieve en concurrerende chemische industrie complexen.

http://www.ecspp.org

European Manufacturers Paper Honeycombcore Association

EMPHA  is de Europese vereniging van producenten van honingraat papier. De vereniging is opgericht in 2010 en heeft als doel  de diversiteit  van het product honingraat  papier te bevorderen.

http://www.empha.eu

European Associaton for Manufacturers of Waxed Packaging Materials

EuroWaxPack  communiceert de voordelen van was gecoat papier, een modern,  en milieuvriendelijk verpakkingsmateriaal dat bovendien kosteneffectief is.

Eurowaxpack streeft er naar dat deze voordelen in Europese wetgeving worden opgenomen.

http://www.eurowaxpack.org

Federatie Herwinning Grondstoffen

De Federatie Herwinning Grondstoffen (FHG) bestaat sinds 1955 en is een koepel van zeven organisaties, die zich bezighouden met recycling.

Centraal in de boodschap van de FHG staat sinds jaar en dag het stimuleren van hergebruik van “afvalstoffen” als product en/of materiaal. Daarbij staat de Ladder van Lansink als basis.

De FHG is een gespreksplatform voor recycling organisaties en aanspreekpunt voor overheden en derden, als het gaat om recyclingbrede thema’s.

http://www.fhg-recycling.nl

Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie

De Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI) is dé brancheorganisatie voor de oudpapierindustrie. We behartigen de belangen van onze leden en maken ons dus sterk voor papierrecycling. Daarnaast zetten we ons in voor professionalisering van de branche en voor een open en vrije internationale oudpapiermarkt. De FNOI heeft een aantal belangrijke functies: Aanspreekpunt papierketen, Kenniscentrum papierrecycling, Kwaliteitswaarborging en Onderdeel van een groot netwerk

http://www.fnoi.nl

IGC Global Promotions

IGC Global Promotions is een wereldwijd netwerk van partners in de branche van promotionele producten en zakelijke geschenken. De organisatie werd opgericht in 1956 en telt momenteel 48 leden in 42 landen.

https://www.igcpromotions.com/

Koninklijke Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Kartonnages en Flexibele Verpakkingen

De vereniging Koninklijke Kartoflex stelt zich ten doel de belangen te behartigen van de Nederlandse fabrikanten van kartonnage – en flexibele verpakkingen in het algemeen en die van de leden van de vereniging in het bijzonder. De vereniging is voornamelijk actief op de gebieden CAO, ARBO, Milieu (regel- en wetgeving) en Opleidingen, maar houdt zich daarnaast ook bezig met allerlei activiteiten die voor haar leden en de branche van belang zijn.

http://www.kartoflex.nl

Stichting Organisatie Grind- en Zand Vaart

De Stichting Organisatie Grind- en Zandvaart heeft ten doel de belangen van het vervoer per binnenschip van grind en zand te behartigen en te bevorderen. Onder haar activiteiten vallen o.a. het volgen, initiëren en ondersteunen van sociaal en/of economisch onderzoek, verband houdend met of ten behoeve van de productie, handel en vervoer van grind van zand en vervangende materialen, alsmede het bevorderen van goede verhoudingen, niet alleen tussen alle belanghebbenden bij het vervoer van grind en zand maar tevens tussen deze belanghebbenden met de samenleving.

European Association for the Advancement of Radiation, Curing by UV, EB and laser beams

RadTech Europe (RTE), de Europese branchevereniging voor de promotie van UV-, EB- en laseruithardingstechnologie, kent ongeveer 300 leden vanuit 26 Europese landen. De vereniging promoot de voordelen en de expertise van het toepassen van uithardingstechnologie met UV en EB-straling.

Het RTE lidmaatschap staat open voor alle bedrijven of individuen in de industrieketen, van het substraat, de chemicaliën en de apparatuur, tot het testen en promoten van de producten waarbij gebruik is gemaakt van deze milieuvriendelijke technologie.

UV/EB technologie wordt in een groot aantal verschillende industriesegmenten toegepast, zoals grafische kunst, verpakkingen, houtbewerking, glasvezel, elektronische producten, architectuur, plastic, metaal, en de communicatie- en auto-industrie.

http://www.radtech-europe.com

Vouwkarton Platform Nederland

Het centrale doel van het Vouwkarton Platform Nederland is de promotie van vouwkarton. Vouwkarton Platform Nederland biedt een sterk netwerk aan verwerkers, producenten en leveranciers van vouwkarton, en toeleveranciers van machines, materialen, software, e.d. Ook merkartikelfabrikanten, retail en distributie worden actief bij het platform betrokken. Het platform heeft een open karakter hebben voor alle belanghebbenden, zodat zij samenwerking in deze zich sterk ontwikkelende sector optimaal kan faciliteren. Vouwkarton Platform Nederland biedt deze partijen kennis en informatie over relevante onderwerpen voor de gehele vouwkartonnagemarkt, op Nederlands maar ook Europees niveau, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en voedselveiligheid.

https://www.vouwkarton.nl/

European Association for the Self-Adhesive Tape Industry

Afera, de Europese vereniging voor de zelfklevende tape industrie, kent 112 leden uit 17 Europese landen, Taiwan, Israel en de Verenigde Staten, die de deskundigheid van de tape-industrie vertegenwoordigen.  Met als doel de belangen van de zelfklevende tape industrie te behartigen, bestudeert Afera actief relevante vraagstukken in de sector, biedt platforms voor discussie en interactie, en faciliteert zij het netwerkcontact tussen haar leden en andere relevante industriële organisaties op nationaal en internationaal niveau. Afera is opgericht in Parijs in 1958, en heeft sinds 1999 haar hoofdkantoor in Den Haag bij Lejeune.

http://www.afera.com

European Carton Makers Association

ECMA (European Carton Makers Assocation) is de officiële organisatie voor verpakkingsbedrijven werkzaam in de vouwkarton industrie, nationale verenigingen en toeleveranciers aan de vouwkarton industrie. ECMA bezorgt de Europese vouwkarton industrie een dynamisch netwerk van bedrijfsnetwerken.

 

http://www.ecma.org

European Flexographic Technical Association - Benelux

De European Flexographic Technical Association Benelux, in het kort EFTA-Benelux, is de brancheorganisatie voor bedrijven – en hun toeleveranciers –  binnen het Nederlandstalige gebied van de Benelux, die het flexografisch drukprocedé tot hun specialisme hebben gemaakt.

http://www.efta.nl

Ethanol Reach Association

De Ethanol REACH vereniging heeft tot doel om het voldoen aan de registratie-eisen van de REACH wetgeving voor de industrie te faciliteren voor ethanol en verwante stoffen. Hiertoe stelt de vereniging een Technisch Dossier en een Chemisch Veiligheidsrapport op voor deze stoffen.

http://www.etoh-reach.com

Stichting Fonds Collectieve Belangen Kartonnage- en Flexibele Verpakkingen

De Stichting Fonds Collectieve Belangen Kartonnage- en Flexibele Verpakkingen stelt zich ten doel het financieren, subsidiëren en het (doen) uitvoeren van activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van de goede arbeidsverhoudingen in de Kartonnage- en Flexibele Verpakkingen.

 

Stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen

Op 1 januari 2012 is de Gedragscode Medische Hulpmiddelen in werking getreden. De code geeft regels voor leveranciers van medische hulpmiddelen en zorgprofessionals.

De gedragregels die zijn vastgelegd in de Gedragscode beogen om – in aanvulling op de geldende wetgeving ‐ nader invulling te geven aan een zorgvuldige, transparante en verantwoorde omgang tussen leveranciers van medische hulpmiddelen en de partijen die betrokken zijn bij de besluitvorming over de aanschaf en/of de toepassing daarvan, ongeacht de setting waarin zij werkzaam zijn.
De Gedragscode heeft betrekking op enerzijds uitingen over medische hulpmiddelen in de ruimste zin des woords. Anderzijds geeft de Gedragscode normen voor verantwoorde interacties tussen leveranciers en zorgprofessionals.

http://www.gmh.nu

International Licensing Platform Vegetable

ILP Vegetable is opgericht met als doel de toegang tot en het gebruik van planteigenschappen van groentegewassen, beschermd door een octrooi, te verbeteren. De organisatie is genaamd International Licensing Platform Vegetable (kortweg ILP Vegetable).

Als lid van de nieuwe vereniging zullen beursgenoteerde bedrijven en familieondernemingen uit Zwitserland, Duitsland, Japan, Frankrijk en Nederland samenwerken met als doel groenteveredelaars wereldwijd te voorzien van snelle, efficiënte en gegarandeerde toegang tot cruciale planteigenschappen die vallen onder de octrooiclaims van leden van de vereniging.

Zie ook dit persbericht.

https://www.ilp-vegetable.org/

Metaal Recycling Federatie

De Metaal Recycling Federatie (MRF) stelt zich de bevordering ten doel van de milieuvriendelijke en economisch verantwoorde recycling van alle gebruikte metalen in Nederland. Daarnaast zet de MRF zich in voor de belangen van de sector in het algemeen, en voor de leden van de vereniging in het bijzonder. De MRF vertegenwoordigt 155 ondernemingen die actief zijn op de drie terreinen van de metaalherwinning: ferro schroot, non-ferro metalen en shredders. De federatie vertegenwoordigt daarmee 85% van het totale verhandelde volume van de gehele branche.

http://www.mrf.nl

Association of European Cartonboard and Carton Manufacturers

Pro Carton is de Europese vereniging voor vouwkarton en vouwkarton producenten. Door het samenbrengen van twee elementen in de supply chain is het belangrijkste doel het promoten van het gebruik van vouwkarton op zo’n breed mogelijke schaal.

http://www.procarton.com

Vereniging Herwinning Textiel

De Vereniging Herwinning Textiel (VHT) is de brancheorganisatie voor de textielherwinnings industrie. De vereniging is opgericht in 1949 en omvat ruim 30 leden. Vrijwel alle Nederlandse sorteerbedrijven van betekenis en de grotere charitatieve en commerciële inzamelaars van gebruikt textiel zijn aangesloten. Daarnaast zijn bedrijven aangesloten die zich bezighouden met de bewerking en recycling van tweedehands kleding, schoenen en textiel. De VHT vertegenwoordigt ruim 90% van de ondernemingen in deze branche. Dit maakt de VHT tot een goede en overtuigende gesprekspartner voor de centrale overheid, provinciale en gemeentelijke overheden, en voor andere belangenorganisaties.

http://www.textielrecycling.nl